les di Sabbatskol

Les di sabbatskol kuartaal 1, aña 2024, Titula: E BUKI DI SALMO

Les 12: Adorashon Ku No ta Kaba Nunka

DEKLARÁ SU GLORIAMEIMEI DI E NASHONNAN

Lesa pa e siman aki:

Salmo134; Isa. 42:10-12; Rev. 14:3; Salmo 15; Salmo 101-3; Salmo 96; Rev. 14:6-12; Huan 4:23, 24.

TEKSTO PRINSIPAL:

"Mi ke kanta pa SEÑOR henter mi bida, kanta alabá mi Dios tanten ku mi tin bida i rosea" (Salmo 104:33).

djarason, 20-03-2024

Lesa Salmo 96. Kua aspekto múltiple di adorashon ta menshoná den e salmo akí?

Adorashon ta inkluí kanta na Señor (Salmo 96:1, 2), alabá Su nòmber (Salmo 96:2), proklamá Su bondat i grandesa (Salmo 96:3, 4), i trese regalo na Su tèmpel (Salmo 96:8). Ademas di e karakterístikanan konosí akí di adorashon, Salmo 96 ta destaká un aspekto di adorashon no dje opvio ei, ke men, e dimenshon evangéliko den proklamashon di e reino di Señor na otro pueblonan (Salmo 96:2, 3, 10). Sin embargo, kanta, alabá, trese regalo, i proklamá e evangelio no ta akshonnan separá sino nan ta ekspreshonnan variá di adorashon. E proklamashon di Dios su salbashon na tur nashon ta duna supstansia na alabansa i kontenido na adorashon. Nota kon e motibunan pa adorashon ta koinsidí ku e mensahe proklamá na otro pueblonan: "pasobra grandi ta SEÑOR" (Salmo 96:4), "Tur dios di otro pueblo - falsu! E, SEÑOR, ta Kreador di firmamentu" (Salmo 96:5), "SEÑOR ta Rei" (Salmo 96:10), i "pasobra E ta bini; E ta bini, sí, pa husga mundu" (Salmo 96:13). Pues, e meta di evangelisashon ta pa uni otro pueblo ku e pueblo di Dios, i finalmente, henter kreashon den adorashon di Señor (Salmo 96:11-13). Adorashon ta resultado di e rekonosementu interior di ken Señor ta, ke men, Kreador, Rei, i Hues (Salmo 96:5, 10, 13). Adorashon pues ta envolví rekordá Dios su aktonan di pasado (kreashon), selebrá Su maravianan presente (Dios ku ta sostené e mundu i Su reinado presente), i antisipá Su futuro echonan (huisio di tempu di fin i un bida nobo den un shelu i tera nobo).

Huisio den e Salmonan ta nifiká restourashon di e órden divino di pas, hustisia, i bienestar den un mundu aktualmente kargá ku inhustisia i sufrimentu. Pa e motibu ei, henter tera ta hubilá den antisipashon di e huisionan di Dios (Salmo 96:10-13, , Salmo 98:4-9). E echo ku Señor ta un Hues hustu mester motivá hende mas tantu ainda pa ador'E den santidat i "temblamentu", i mester atvertí nan pa no tuma adorashon na un manera liviano (Salmo 96:9). Adorashon ta envolví tantu goso inmenso komo konfiansa (Salmo 96:1, 2, 11-13) i temor i rèspèt santu (Salmo 96:4, 9).

E apelashon universal di Salmo 96 pa adorá e Kreador i e Hues ta reflehá den Dios su último proklamashon di evangelio na e mundu, e mensahe di e tres angelnan di Revelashon 14:6-12. Di diferente manera ta parse ku e salmo akí ta inkorporá e mensahe di tempu di fin akí: kreashon, salbashon ("evangelio eterno"), adorashon, i huisio. Tur tei.

Kompará e salmo akí ku e mensahe di e tres angelnan (Rev. 14:6-12). Di ki manera e ta siña e mesun bèrdatnan básiko ku e mensahe di tempu di fin ku nos mester proklamá na mundu?

132